Directeur

(12669/AM) (NL)

Het Vlaams Parlement legde in het oprichtingsdecreet van het Vlaams Vredesinstituut (7 mei 2004) vier opdrachten vast voor de aan het Vlaams Parlement verbonden instelling: vredesonderzoek verrichten, informatiebronnen verzamelen en ontsluiten, voorlichten en het parlement en de regering adviseren.

Vredesonderzoek is de kernopdracht van het Vredesinstituut. Het uitgevoerde onderzoek is hoofdzakelijk beleidsgericht en moet bijdragen tot het bevorderen van vreedzame en rechtvaardige oplossingen van conflicten en tot het vestigen van de voorwaarden voor een duurzame vrede.

Het Vredesinstituut heeft ook de taak het Vlaams Parlement, het middenveld en het brede publiek te informeren over vrede en geweldpreventie, en over de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Bovendien dient het fora te creëren waar experten, beleidsmakers en middenveld elkaar ontmoeten rond vredesvraagstukken.

Tot slot formuleert het Vredesinstituut op vraag van het Vlaams Parlement en op eigen initiatief algemene of specifieke beleidsgerichte adviezen.

Het Vlaams Vredesinstituut is gevestigd bij het Vlaams Parlement in Brussel.

De website www.vlaamsvredesinstituut.eu biedt een beeld van de manier waarop het Vredesinstituut de hoger beschreven opdrachten ter harte neemt, alsook van het thematische werkveld van het instituut en van de activiteiten. De algemene werking staat eveneens beschreven in de gepubliceerde jaarverslagen.

Functie

Het Vlaams Vredesinstituut bestaat uit een Raad van Bestuur, een Wetenschappelijke Raad en een Wetenschappelijk Secretariaat. In de Raad van Bestuur is het brede maatschappelijk middenveld van Vlaanderen vertegenwoordigd en de internationaal samengestelde Wetenschappelijke Raad begeleidt de onderzoeksactiviteiten van het Wetenschappelijk Secretariaat.

De directeur maakt samen met de voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur deel uit van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur rapporteert aan de Raad van Bestuur.

De directeur stuurt operationeel het wetenschappelijk secretariaat aan en is de leidinggevende van de medewerkers op het wetenschappelijk secretariaat.

De directeur staat in voor de beleids-en strategievoorbereiding ten behoeve van de Raad van Bestuur, het mede vastleggen en het uitvoeren binnen het dagdagelijks managen van het Vlaams Vredesinstituut. Hij vertegenwoordigt en verantwoordt het Instituut in de betrokken fora teneinde een vlot werkend, inhoudelijk sterk, gekend en gewaardeerd instituut te verzekeren.

De directeur:

• bepaalt, samen met de Raad van Bestuur het algemeen beleid en de strategie van het Vlaams Vredesinstituut
• begeleidt de onderzoeksactiviteiten;
• verzorgt de externe communicatie en PR
• staat in voor de dagdagelijkse operationele aansturing van het Wetenschappelijk Secretariaat
• is lid van het dagelijks bestuur van het Wetenschappelijk Secretariaat;
• coacht en begeleidt de medewerkers
• vertegenwoordigt het Instituut en haar werking naar het Vlaams Parlement toe;
• houdt de eigen kennis op peil en houdt zich hierbij op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied.

Profiel

1. Formele deelnemingsvoorwaarden:

Op de uiterste inschrijvingsdatum dient u te voldoen aan volgende voorwaarden :
• in het bezit zijn van minstens een masterdiploma
In het buitenland behaalde diploma’s die krachtens verdragen of internationale overeenkomsten of krachtens wet of decreet als gelijkwaardig worden erkend met één der voornoemde diploma’s of getuigschriften, alsmede diploma’s of getuigschriften erkend overeenkomstig de bij de koninklijke besluiten van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van diploma’s in aanmerking worden genomen, worden eveneens aanvaard. Afgestudeerden van een buitenlandse universiteit of hogeschool vragen wij een attest van gelijkwaardigheid mee te sturen.
• beschikken over ten minste vijf jaar relevante professionele ervaring op het vlak van vredesvraagstukken in de breedst mogelijke betekenis van het woord. Minstens een jaar van de vijf jaar nuttige beroepservaring heeft u opgedaan in een leidinggevende functie (projectmanagement komt ook in aanmerking), en affiniteit met wetenschappelijk onderzoek in het brede veld van vrede. Dat impliceert onder meer de polemologie, sociale defensie, wapenbeheersing, internationale wapenhandel en vredeseconomie, mensenrechten, vormen van vreedzame conflictbenadering en internationale samenleving.

2. Functiespecifieke kerncompetenties :

• Managementvaardigheden zowel op het vlak van people management als op het vlak van procesbeheer (o.a. coördinatie onderzoeksprojecten )
• Affiniteit met de problematiek van één of meerdere onderzoeksdomeinen van het Vredesinstituut en ervaring met beleidsgericht onderzoek
• Affiniteit met de politieke overheid en beleid maar tegelijkertijd instaan voor de onafhankelijke positie van het Vredesinstituut
• Samenwerken met diverse actoren binnen een complexe organisatie met verschillende geledingen, de diensten van het parlement en de verschillende politieke fracties
• Sterke communicatie vaardigheden voor het uitdragen van de visie van het Vredesinstituut naar zowel interne als externe actoren
• Kennis van gesproken en geschreven Nederlands en Engels is noodzakelijk. Kennis van Duits en/of Frans is nuttig.


3. Gedragscompetenties :

• Verantwoordelijkheid nemen (niveau III): bewaakt en verdedigt de belangen van de organisatie
• Visie: (niveau III): brengt een beleid naar voor dat de organisatie op lange termijn beïnvloedt
• Samenwerken (niveau III) : Creëert gedragen samenwerkingsverbanden en synergie over de entiteitsgrenzen heen
• Richting geven (niveau III) : Geeft richting zowel via processen en structuren als via het bepalen en uitdragen van een visie
• Coachen: (niveau III): biedt hulp en steun bij het ontwikkelen van de gewenste gedragsvaardigheden.
• Communiceren: (niveau III): communiceert vlot met verschillende doelgroepen, ook over complexe onderwerpen

4. Aanstellingsvoorwaarden

• Belg zijn of onderdaan van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, IJsland,
Liechtenstein);
• van onberispelijk gedrag zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten;
• voor de mannelijke kandidaten, geboren vóór 1976) aan de dienstplichtwet voldoen.
• De aanstellingsvoorwaarden moeten vervuld zijn op de datum van de aanwerving.

Aanbod

De directeur wordt aangesteld voor een mandaatperiode voor zes jaar (met proefperiode van een jaar), eenmaal verlengbaar voor eenzelfde periode.
De directeur ontvangt het salaris, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de sociale voordelen van een statutair personeelslid van klasse IV van het Vlaams Parlement. Het geïndexeerde bruto salaris voor een voltijdse betrekking klasse IV bedraagt 81.419,08 euro jaarlijks (bij de huidige liquidatiecoëfficiënt). De vijf jaar vereiste ervaring werd als anciënniteit in het aanvangssalaris verrekend.

Hoe reageren?

Reageren kan makkelijk via de knop “Solliciteren”.

Laad uw uitgebreid CV, uw motivatiebrief, een kopie van uw diploma en het ingevulde kandidaatstellingsformulier in PDF op in onze databank. U vindt het kandidaatstellingsformulier onderaan deze pagina.

U krijgt een bevestiging eens uw sollicitatie is voltooid.

De uiterste inschrijvingsdatum is 4 oktober 2020. Kandidaturen ontvangen na die datum zijn onontvankelijk.

Ook kandidaturen die bij afsluiting van de inschrijvingsperiode onvolledig zijn worden niet in aanmerking genomen.

In bijlage onderaan deze pagina vindt u tevens het selectiereglement.

Meer informatie?

Indien u bijkomende informatie wenst  over de functie of de selectieprocedure kan u  Annemie Meert, senior consultant bij Search & Selection, contacteren via brussel@searchselection.com of 02 759 22 10.

 

Documenten

Solliciteren Herinner mij Vraag?


Op zoek naar iets anders? Zoek een andere vacature of registreer uw cv en blijf op de hoogte van passende vacatures.

Search & Selection gebruikt cookies om uw surfervaring op onze website te verbeteren. De meeste informatie wordt tijdelijk bijgehouden om de website voor u op een correcte manier te laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om uw taalkeuze en om informatie of u ingelogd bent of niet. Verder worden ook cookies verzameld voor statistieken en analyse van het websitegebruik. De gegevens die worden verzameld zijn volledig anoniem.
Raadpleeg onze cookie policy