Privacy & ethiek

Deontologie en het recht op privacy zijn voor Search & Selection centrale begrippen. Het belang ervan neemt nog toe gezien de voortschrijdende informatisering van het dataverkeer.

Het Search & Selection web-enabled dataplatform is speciaal ontwikkeld rond het concept van deontologisch en privacy-bewust adviseren. Via dit online dataplatform kunt u als kandidaat uw intekenformulier en uw zoekprofielen editeren en beheren met het oog op het verhogen van uw carrièrekansen. Eens u ingelogd bent als member, kan alle communicatie naar en van Search & Selection over dit beveiligde one-to-one kanaal verlopen.

De relatie tussen de gebruiker en Search & Selection is gebaseerd op respect en vertrouwen. Wij stellen alles in het werk om dit vertrouwen te verdienen. Search & Selection richt zich inzake zijn contacten met kandidaten en opdrachtgevers naar de deontologische regels van de Federgon, de Belgische Federatie van HR dienstverleners.

In goede handen

Search & Selection zal uw privacy optimaal waarborgen, via het exclusief en vertrouwelijk beheer van de gegevens die u ons toevertrouwt. De interacties vinden hun oorsprong in de opdrachten die Search & Selection van klanten ontvangt, en worden begeleid door ervaren psychologisch geschoolde consultants.

Geen enkele derde partij heeft op enig ogenblik zonder uw medeweten inzage in uw vertrouwelijke gegevens. Privacy eerst. Dit zal u ongetwijfeld een goed gevoel geven. En mee de basis vormen voor een langetermijnrelatie, waaraan wij willen bouwen.

Registreren/bijwerken/schrappen

U krijgt op uw aanvraag een login code en een paswoord, zodat u en u alleen later aanpassingen kunt aanbrengen aan uw gegevens. U kunt uw paswoord uiteraard steeds wijzigen.

U bent op elk moment  welkom om uw profiel aan te passen aan de laatste evolutie van uw carrière of aan nieuwe belangstellingen. Of om uw ‘job zoekprofielen’ bij te stellen, zodat wij u de meeste geschikte vacatures kunnen bezorgen.

Uw gegevens worden in principe bijgehouden tot u uzelf uit de databank schrapt.

Dit doet u eenvoudig door u aan te loggen, en onder uw membership status ‘ik ben geregistreerd’ af te vinken.

Welke gegevens?

Als u voor een specifieke functie solliciteert, of als u inschrijft als vrije sollicitant, hebben wij een aantal gegevens van u nodig, zoals uw naam, uw adres, privé telefoonnummer, privé e-mailadres, geboortedatum, gegevens over uw werkervaring, uw interesse voor bepaalde functies of branches, uw beschikbaarheid enz.

Search & Selection streeft naar volledige en accurate informatie om uw carrière maximaal kansen te geven en om misverstanden, nodeloze interacties en verplaatsingen te vermijden.

Uit voorzichtigheidsoverwegingen, kunt u op uw uitgebreid online CV ook deze bedrijven vermelden, waar u niet wenst te worden voorgesteld.

Ook kunt u desgewenst bij uw werkervaring i.p.v. de naam van uw werkgever(s), ‘anoniem’ invullen

Persoonsgegevens van gevoelige aard,  zoals huiskleur, etnische afkomst, politieke overtuiging, godsdienst, gezondheidstoestand of gerechtelijke gegevens, worden door ons niet gevraagd. Zie ons diversiteitscharter.

Mocht er in het kader van een bepaald dossier toch een vraag zijn naar gevoelige gegevens, dan worden deze gegevens (bijv. gezondheidsvereiste voor een bepaalde functie) door onze consultant persoonlijk met u besproken.

Interne controle

De medewerkers en consultants van Search & Selection die werken met vertrouwelijke gegevens, hebben kennis van de privacy-wetgeving en -richtlijnen. Naast professionele bekwaamheid wordt van hen ook een houding van respect tegenover kandidaten en opdrachtgevers verwacht. Dit houdt een eerbiediging in van de persoonlijke levenssfeer.

Zij zijn door hun arbeidscontract gebonden aan een discrete omgang met deze gegevens.

Search & Selection ziet toe op een strikte toegangscontrole voor de interne medewerkers. Daarom worden passende autorisatieniveaus gehanteerd voor W&S consultants, secretariaat, management.

Privacy naar derden

Als u gericht hebt gesolliciteerd op één van onze openstaande posities, dan krijgt uw kandidatuur natuurlijk een passende prioritaire behandeling. Indien uw kandidatuur wordt weerhouden, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met één van de consultants van Search & Selection, die uw kandidatuur met de gepaste vertrouwelijkheid verder zal begeleiden.

Search & Selection streeft in zijn communicatie naar een maximale openheid. In meer dan 95 % van de gevallen vermelden wij in onze wervingscommunicatie de naam van de opdrachtgever achter de vacature.

Uw kandidatuur kan op basis van criteria uit uw online cv of op basis van uw job zoekprofielen ook worden gematcht aan openstaande posities waarvan de invulling ons werd toevertrouwd.

In het kader van onze contacten met opdrachtgevers verloopt de communicatie steeds via welomschreven contactpersonen in het bedrijf, met wie een contractueel engagement werd afgesloten met aandacht voor de privacy aspecten.

Wij garanderen dat uw gegevens nooit gebruikt zullen worden buiten het domein van de HR, behalve als wij ons moeten houden aan legale verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk juridisch bevel.

Welke communicatie?

Als Member kunt u op uw homepage diverse opties aankruisen, naargelang u meer of minder info en feedback van ons verwacht. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de diensten die u zelf selecteert.

Mijn intekening:

  • vacatures die passen bij mijn profiel
  • opleidings- en carrière info
  • nieuwsberichten

Mijn registratiestatus:

  • ik ben geregistreerd
  • mijn cv staat online
  • mijn zoekprofielen staan op actief

Als u ‘ik ben geregistreerd’ afvinkt, wordt u uit onze databank geschrapt. Dit gebeurt ogenblikkelijk.

Als u member bent, dan zullen wij u zoveel mogelijk via uw privé e-mail adres contacteren. Anders kan het ook via brief of telefoon naar uw privé adres of privé telefoonnummer.  

Respect voor uw tijd

Search & Selection begrijpt dat vele professionals een druk en hectisch leven leiden, en selectief te werk willen gaan in de keuze van hun intermediair inzake carrièreadvies. Wij zullen uw interesse dus moeten verdienen.

Vacatures die ingevuld zijn, halen wij onverwijld van de site, om nutteloos solliciteren te vermijden.

Ons intekenformulier is grondig en gericht. Wij bieden de optie ‘kort solliciteren’ (10’) aan, naast de optie ‘uitgebreid solliciteren’ (20’).  Ook wie weinig tijd heeft, kan op die manier volwaardig solliciteren.

Cookies

Cookies (het plaatsen van kleine stukjes informatie in uw browser) worden enkel gebruikt voor het opslaan van uw login, paswoord en taalkeuze. Zij dienen om het bezoek aan onze site te vergemakkelijken.

Verder beperkt de software het gebruik van cookies tot een minimum, en slaat deze cookies slechts tijdelijk op. Zij worden verwijderd na het afsluiten van uw sessie.

U kunt in uw browser de optie ‘Cookies’ afsluiten. Als u dit doet, kunnen wel een aantal functionaliteiten verloren gaan.

Wettelijke context

Dit privacy statement heeft betrekking op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, de wet van 11 december 1998, en het  KB van 13 februari 2001 (België).

De databank kandidaten van Search & Selection is in België geregistreerd bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Search & Selection is een door de Belgische regionale overheden erkend wervings- en selectiebureau. Ook in Nederland beschikken wij over de nodige vergunningen om onze activiteit uit te oefenen. In Frankrijk bestaat een dergelijk vergunningensysteem niet.

Search & Selection is stichtend lid van de Federatie van Wervings- en Selectiebureaus (Federgon, RS&S) , waarvan wij de deontologische code en het kwaliteitscharter onderschrijven. Meer info over deze Federatie en haar missie vindt u hier.

Wijzigingen in dit privacy statement zullen op deze pagina worden weergegeven.

Contacteer ons

Hebt u vragen over dit privacy statement of over uw privacy-situatie? Hebt u opmerkingen of klachten, wenst u wijzigingen te signaleren? Klik hier.

Of schrijf naar:

Search & Selection, Ref privacy,
Koning Albertlaan 79 • B-9000 GENT
Tel. 32 9 243.40.80, Fax 32 9 243.40.99

De beroepsfederatie Federgon stelt een ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling ter beschikking waar u eveneens met vragen, opmerkingen en klachten terecht kan. Klik hier.

 

Search & Selection gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.