Director

(13058/AM) (NL)

The procedure for this project has already been terminated. You can take a look at our current offer by using the jobfinder.

Function

Als directeur verzeker je de algemene leiding van de school in al haar facetten. Je hebt een duidelijke visie op het schoolbeleid en implementeert dit enthousiast samen met het schoolteam. Je geeft samen met het team vorm aan het strategisch, pedagogisch en onderwijskundig beleid van de school.
Je begeleidt en coacht het team in onderwijsvernieuwingen die vanuit een gedragen visie tot stand komen, rekening houdend met de schoolcultuur, structuren en systemen.

Profile

• Je bent Belg of onderdaan van de Europese Unie of Europese Vrijhandelsassociatie.
• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
• Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs van tenminste professionele bachelor (PBA) en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (PBB) zoals vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs van 27 juni 1990.
• Je voldoet aan de reglementering inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling.
• Je voldoet aan de taalvereisten – indien je wordt tewerkgesteld in het Nederlandstalig onderwijs, moet je de onderwijstaal beheersen: het Nederlands.
• Je hebt een minimum 5 jaar relevante ervaring in het onderwijs.
• Je bent houder van een rijbewijs B.

• Een uittreksel uit het strafregister (model 2) dat op de uiterste datum van inschrijving niet meer dan 6 maanden oud is.
• Voldoen aan de reglementering inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de werdertewerkstelling.
• Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling (waardoor een schoolbestuur ook niet-Belgen uit de Europese Unie of Europese Vrijhandelsassociatie moet aanvaarden).
• De burgerlijke en politieke rechten genieten, behoudens een door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling die samengaat met de hogergenoemde vrijstelling.
• voldoen aan de taalvereisten die bepaald zijn in de artn. 19bis tot en met 19quinquies van decreet rechtspositie (al naargelang het diploma van het personeelslid en het ambt dat het personeelslid gaat bekleden, zijn er andere/meer verregaande taalvoorwaarden vastgelegd. Ook de ligging van de gemeente Steenokkerzeel is hierbij van belang, maar Steenokkerzeel is volledig gelegen in het Vlaams Gewest, zodat er op dat vlak geen bijzonderheden te vermelden zijn).
• Houder zijn van een bekwaamheidsbewijs van ten minste professionele bachelor en een bewijs van pedagogische bekwaamheid zoals vastgesteld in het BVR van 27.06.1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs.
• Als laatste evaluatie geen evaluatie met de eindconclusie "onvoldoende" hebben verkregen. Als het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn.
• In een gezondheidstoestand verkeren die geen gevaar kan opleveren voor de gezondheid van de leerlingen (medisch onderzoek bij de interbedrijfskundige dienst waarbij de gemeente is aangesloten: Liantis)
• Houder zijn van een rijbewijs B.
• Slagen voor de selectieprocedure.

Offer

Wij bieden een boeiende job in een stabiele werkomgeving met een aantrekkelijk brutomaandloon van min €3.791,68 – max. €5.814,74. Het specifieke bedrag is afhankelijk van het aantal jaren (relevante) ervaring.

How to react?

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve. De wervingsreserve is 3 jaar geldig.

Solliciteren kan rechtstreeks via de website van gemeente Steenokkerzeel via volgende link https://www.steenokkerzeel.be/directeur-gemeentelijke-basisschool-piramide-en-tilia

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de Personeelsdienst via 02 254 19 12 of personeel@steenokkerzeel.be.

Search&Selection is betrokken bij de mondelinge proef en voert het assessment center uit.


Looking for something else? ​Find another vacancy or register your CV and stay informed of suitable job opportunities.

Search & Selection uses cookies to improve your browsing experience on our website. Most of the information is temporarily stored in order to make the website work correctly for you. This includes your language preference and information on whether you are logged in or not. In addition, cookies are also collected for statistics and analysis of website use. The data collected are completely anonymous.
Consult our cookie policy