General director

(14285/TB) (NL)

Function

Als algemeen directeur sta je in voor de algemene leiding (de voorbereiding, de uitvoering, de
coördinatie, de organisatie, de opvolging en de evaluatie van het beleid binnen het financieel,
organisatorisch, structureel en reglementair kader) van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW). Je waakt over de eenheid binnen de organisatie en ondersteunt de gemeente, het OCMW en het Autonoom gemeentebedrijf (AGB) bij de realisatie van hun doelstellingen. Je creëert als verbindingsfiguur de optimale ruimte voor samenwerking in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger. Als algemeen directeur ben je vlot bereikbaar en ook bereid tot regelmatig avondwerk en occasioneel weekendwerk.

Als algemeen directeur rapporteer je aan het college van burgemeester en schepenen (CBS), aan het vast bureau (VB) en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Je bent ambtshalve lid van het managementteam (MATT) dat je eveneens voorzit. Je vervult de scharnierfunctie tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke en OCMW-organisatie. Je staat aan het hoofd van het personeel en je bent bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer.

Profile

Toelatingsvoorwaarden

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie,
 • over de Belgische nationaliteit beschikken

Specifieke aanwervingsvoorwaarden

 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 • houder zijn van ofwel een masterdiploma ofwel een diploma van universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli, dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
 • minimaal 2 jaar relevante beroepservaring hebben
 • slagen voor de selectieprocedure met assessment:
  • Deel 1: CV screening op basis van aanwervingsvoorwaarden
  • Deel 2: Verkennend gesprek naar motivatie, inzicht en kennis van de functie, kennis over de werking van een lokaal bestuur en relevantie van de ervaring (2e helft van maart)
  • Deel 3: Jurygesprek met managementcase en competentiegericht interview (medio april)
  • Deel 4: Assessment: test naar managements- en leiderschapscapaciteiten (eind april/begin mei)

Procedure kandidaten die instromen via artikel 589 van het DLB

Artikel 589 §3 en §4 van het decreet lokaal bestuur bepaalt in het kader van de overgangsmaatregelen voor de decretale graden (integratie gemeente en OCMW) dat de persoon, die in dat kader niet werd aangesteld als algemeen directeur in het eigen bestuur, geacht wordt te voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van algemeen directeur.

Deze personen dienen dus niet deel te nemen aan de reguliere selectieprocedure, maar komen in samenloop met diegene die wel dienen deel te nemen.

Omwille van het verplichte vergelijkende karakter van de aanwervingsprocedure zal er desgevallend een gemotiveerde vergelijking van titels en verdiensten van eventuele bovenstaande kandidaten die een vrijstelling verkrijgen voor de reguliere selectieprocedure (cf. art 589 van het decreet lokaal bestuur) en van de kandidaat die op basis van de reguliere selectieprocedure als eerste gerangschikt wordt, gebeuren, in het licht van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten. Dit via een ondersteunende proef, namelijk:

 • Een managementcase met jurygesprek (begin mei)

Offer

 • Een boeiende en uitdagende functie met een grote autonomie
 • Een voltijdse, statutaire betrekking op decretaal niveau
 • Verloning tussen de € 7.506,41 en € 11.050,82 bruto per maand
 • Maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding, mogelijkheid tot fietslease
 • 30 wettelijke vakantiedagen

How to react?

Solliciteren kan door een gemotiveerd kandidatuur met CV door te sturen naar kontich@searchselection.com ten laatste op dinsdag 28 februari 2023.

Remind me Question?


Looking for something else? ​Find another vacancy or register your CV and stay informed of suitable job opportunities.

Search & Selection uses cookies to improve your browsing experience on our website. Most of the information is temporarily stored in order to make the website work correctly for you. This includes your language preference and information on whether you are logged in or not. In addition, cookies are also collected for statistics and analysis of website use. The data collected are completely anonymous.
Consult our cookie policy