Directeur général

(14688/MVK) (NL)

La procédure de ce project est déjà terminéé. Vous pouvez consulter notre offre actuelle en utilisant le moteur de recherche.

Deel uitmaken van lokaal bestuur Menen?

Je nieuwe uitdaging als algemeen directeur

Als algemeen directeur ben je dé ambassadeur van ons bestuur. Je vormt de schakel tussen het bestuurlijke en administratieve niveau en draagt onze visie en missie over alle niveaus uit. Je formuleert en communiceert de ambities en doelstellingen op een duidelijke en heldere manier en zet in op sterke strategische samenwerkingsverbanden, zowel intern als extern.
 
Je bent resultaatgericht en durft knopen doorhakken, ook in complexe situaties. Je creëert draagvlak voor de genomen beslissingen en stuurt bij wanneer nodig. Je handelt consequent en toont een sterke mate van betrokkenheid bij onze organisatie.
 
Daarnaast hanteer je een mensgerichte leiderschapsstijl. Je motiveert de medewerkers, benadrukt ieders rol, luistert op een niet veroordelende manier en (h)erkent de gevoeligheden die leven binnen de organisatie. Je geeft autonomie aan de medewerkers en creëert een leerklimaat waar iedereen zijn of haar talenten verder kan ontwikkelen. Je draagt respect, waardering en vertrouwen uit als belangrijke waarden en stimuleert alle medewerkers om volgens deze waarden te handelen.
 
Vanuit een helikoptervisie pik je signalen op, anticipeer je en zoek je actief naar kansen om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren en af te stemmen op maat van onze klanten. Door je overtuigingskracht en innovatieve blik weet je ons bestuur naar een hoger niveau te tillen en uitdagingen om te buigen tot opportuniteiten.

Een uitgebreide functiebeschrijving vind je bijgaand onderaan.

Wat verwachten we van jou?

Algemene toelatingsvoorwaarden
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (maximum drie maanden oud). Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, kan hierover een schriftelijke toelichting voorgelegd worden
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie
 • Je hebt de Belgische nationaliteit
 
Algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden
 • Je behaalde een diploma dat minstens toegang geeft tot een functie van niveau A (een masterdiploma, of een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs)
 • Je hebt minstens 5 jaar hiërarchisch leidinggevende ervaring op managementniveau in een functie met een strategische verantwoordelijkheid
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
 • Je slaagt in de selectieprocedure
 
Kandidaten leveren het bewijs dat ze voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden uiterlijk bij het afsluiten van de inschrijvingen.
 
Opmerking:
De voormalige titularissen van het ambt van algemeen directeur en de titularissen van het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die in hun bestuur niet zijn aangesteld als algemeen directeur, worden tot en met 31 december 2023 geacht te voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van algemeen directeur (artikel 589 §3 decreet lokaal bestuur). Zij dienen hiervan bewijs voor te leggen voor de uiterste inschrijvingsdatum. De voormalige titularissen kunnen of zich beroepen op de vrijstelling (voor de uiterste inschrijvingsdatum) of ervan afzien en deelnemen als aanwervingskandidaat. Zij dienen bij de kandidaatstelling een duidelijke keuze aan te geven.

Wat mag jij verwachten?

 • Een voltijdse statutaire aanstelling als algemeen directeur (decretale graad) op proef. Na 1 jaar proeftijd met een positieve evaluatie volgt een vaste aanstelling
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de weddeschaal algemeen directeur klasse 5 (cf. huidige index 1.9999):
  • Geïndexeerde maandwedde met 5 jaar anciënniteit: € 9.241,71 bruto / maand
  • Geïndexeerde maandwedde met 10 jaar anciënniteit: € 10.509,01 bruto / maand
  • Geïndexeerde maandwedde met 15 jaar anciënniteit: € 11.776,33 bruto / maand
 • Al jouw relevante beroepservaring kan in rekening worden gebracht (geldelijke anciënniteit)
 • Een aantrekkelijke verlofregeling (30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 3,5 gelijkgestelde dagen dienstvrijstelling)
 • Je krijgt de mogelijkheid om te telewerken en hebt glijdende werkuren
 • Maaltijdcheques van € 6,50
 • Een gratis collectieve hospitalisatieverzekering
 • Een fietsvergoeding woon-werkverkeer
 • Een terugbetaling van je abonnement voor het openbaar vervoer woon-werkverkeer
 • De voordelen van GSD-V (o.m. premies, het uitgebreid en aantrekkelijk vakantieaanbod van vzw Pollen, toegang tot het voordelenplatform PlusPas, een tussenkomst bij verschillende medische kosten…)

Interesse?

Solliciteren kan t.e.m. 2/10/2023 via onderstaande knop.

Sollicitaties worden enkel aanvaard via deze link en mits het toevoegen van alle nodige bewijsstukken (een recent cv, motivatiebrief, uittreksel strafregister van max. 3 maanden oud, een nationaliteitsbewijs en een diploma dat minstens toegang geeft tot een functie van niveau A).
 
De selectieprocedure bestaat uit volgende onderdelen:
 • een schriftelijke proef (managementcase) gevolgd door een mondelinge toelichting (presentatie) op dinsdag 17 oktober 2023 (tussen 9u en 20) in de tabaksfabriek Menen - Ieperstraat 22, 8930 Menen
 • een assessment / test managements- en leiderschapscapaciteiten op maandag 23, woensdag 25 of maandag 30 oktober 2023
 • een gedragsgericht interview op 7 november 2023
 
De schriftelijke proef (incl. mondelinge toelichting) en het gedragsgericht interview staan op 100 punten. Om door te gaan naar het assessment en gedragsgericht interview, moet je minstens 50% behalen voor de schriftelijke proef (incl. mondelinge toelichting). Om voor de volledige procedure te slagen, moet je voor zowel de schriftelijke proef (incl. mondelinge toelichting) als het gedragsgericht interview slagen en minstens 60% over deze onderdelen heen behalen. De resultaten van het assessment zijn adviserend en worden meegenomen bij de deliberatie van het gedragsgericht interview. 

Procedure kandidaten die instromen via artikel 589 van het decreet lokaal bestuur
Artikel 589 §3 en §4 van het decreet lokaal bestuur bepaalt in het kader van de overgangsmaatregelen voor de decretale graden (integratie gemeente en OCMW) dat de persoon, die in dat kader niet werd aangesteld als algemeen directeur in het eigen bestuur, geacht wordt te voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van algemeen directeur. Deze personen dienen dus niet deel te nemen aan de reguliere selectieprocedure, maar komen in samenloop met diegene die wel dienen deel te nemen.

Omwille van het verplichte vergelijkende karakter van de aanwervingsprocedure zal er desgevallend een gemotiveerde vergelijking van titels en verdiensten van eventuele bovenstaande kandidaten die een vrijstelling verkrijgen voor de reguliere selectieprocedure (cf. art 589 van het decreet lokaal bestuur) en van de kandidaat die op basis van de reguliere selectieprocedure als eerste gerangschikt wordt, gebeuren, in het licht van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten. Dit via een ondersteunende proef, namelijk:
 • een presentatie van een managementcase en een gestructureerd gesprek met de jury, dat doorgaat op dinsdag 14 november 2023
De selectiecommissie wordt belast met het uitvoeren van de vergelijking van titels en verdiensten en het formuleren van een voorstel van vergelijking. Zij heeft een voorbereidende en adviserende rol en dit document moet aldus zo beschouwd worden. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de gemeenteraad.

Gelieve bij kandidaatstelling duidelijk aan te geven indien je beroep wenst te doen op deze overgangsmaatregel.

Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Myra Vandekerckhove van Search & Selection via m.vandekerckhove@searchselection.com of +32 9 243 40 80.

Documents


Vous cherchez quelque chose de différent? Cherchez une autre offre ou enregistrez votre CV et restez informé des offres d'emploi appropriées.

Search & Selection utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation sur notre site web. La plupart des informations sont stockées temporairement afin de permettre le bon fonctionnement du site web. Il s'agit notamment de votre langue préférée et d'informations indiquant si vous êtes connecté ou non. En outre, des cookies sont également collectés à des fins de statistiques et d'analyse de l'utilisation du site web. Les données recueillies sont totalement anonymes.
Consultez notre politique en matière de cookies